Utvärdering

Utvärdering

Jag hjälper Er med att utvärdera med införandet av bedömning för lärande på Er skola

 

En utvärdering av lärarnas och elevernas uppfattningar av hur lärarna bedriver bedömning för lärande och intervjuer med lärare ger en bild över hur långt lärarna har kommit och vad de bör fokusera på för att komma vidare. Här följer ett utdrag ur en utvärderingsrapport.

 

 

Resultat utvärdering L2

Sammanfattning av undersökningen

Enkäten:

För att använda strategierna för BfL så bra som möjligt bör resultatet på enkäten bör ligga på minst 3. Man kan se att L2 använder strategi 1 (tydlighet med mål osv) på ett bra sätt. Strategi 2 (feed-back från elever) ligger för lågt för att anses tillfredställande. Strategi 3 (feed-back till elever) fungerar bra tycker eleverna medan L2 tycker det kan bli bättre. Strategi 4 (eleverna som resurser för varandra) skulle kunna bli bättre medan strategi 5 (låta eleven äga sitt eget lärande) tycks fungera bra.

Eleverna och L2 är i stort sett överens om hur undervisningen bedrivs när det gäller BfL. Skillnader finns när det gäller att eleverna tror att L2 vet mer om deras kunskaper än vad L2 tycker själv. Man kan också se viss skillnad när det gäller hur eleverna använder varandra som resurser. Eleverna tenderar att tycka att de nyttjar varandra mer än vad L2 anser.

Fig. 1. Resultat enkät L2. Röd fyrkant elever (medelvärde och standardavvikelse). Grön punkt L2.

Tab. 1 Vilka frågor motsvarar strategierna.

Fråga 1-5

Fråga 6-9

Fråga 10-11

Fråga 12-15

Fråga 16

Strategi 1

Strategi 2

Strategi 3

Strategi 4

Strategi 5

Identifiera lärandemål och tydliggör dem för eleven

Aktiviteter som visar på lärande (feed-back från elever)

Återkoppling som för lärandet framåt (feed-back till elever)

Aktivera eleverna som resurser för varandra

Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande

Intervju: L2 väl insatt i flera delar av BfL, men har i viss mån begränsad förståelse av vad BfL är och vilka strategier som ingår. L2 behöver lära sig fler tekniker för flera av strategierna för att förbättra genomförandet av BfL. Att skolan ska fortsätta arbetet med BfL kan hjälpa om L2 fokuserar på de strategier L2 inte är tillräckligt bekant med.

L2 fokuserar på kommunikation och vill fr a förmedla - ”du ska göra det här för att komma vidare.” Jobbar mycket med att tydliggöra (t ex med hjälp av begrepp) och för metasamtal om lärandet. Anser att det är en komplex process att ta reda på var eleverna befinner sig som tar tid, men ”det är det värt”.

Rekommendationer:

Jag rekommenderar att L2 arbetar i huvudsak med att utveckla strategi 2 (feedback från elever) och strategi 4 (aktivera elever som resurser för varandras lärande) för att komma vidare i sitt arbete med bedömning för lärande.

Copyright @ All Rights Reserved

goran@aldman.se